Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Mgr. Vojtěch Pospíšil, advokát, se jakožto správce osobních údajů zavazuje zpracovávat osobní údaje poskytnuté klientkou/klientem v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

 • Jméno: Mgr. Vojtěch Pospíšil
 • IČO: 09522620
 • Adresa: tř. T. G. Masaryka 1129, 738 01 Frýdek-Místek
 • E-mail: vojtech@pospisiladvokat.cz
 • Tel: + 420 733 351 510

 

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb

[Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klientky/klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.]

 • Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů v případě, že nedojde, nebo v období, než dojde, k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

[Klient poskytne advokátovi své osobní údaje dobrovolně, např. prostřednictvím webové stránky advokáta, nebo e-mailem, či jiným způsobem.]

Účel zpracování

Poskytování právních služeb klientovi

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta 

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
   •  
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
   •  
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
   •  
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
   •  
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
   •  
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   •  

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Cookies

Cookies jsou data, která webové stránky ukládají na Váš počítač nebo jiné zařízení, aby je následně využily při Vaší další návštěvě.

Na těchto webových stránkách využíváme cookies nezbytné pro řádné fungování stránek.

Z těchto důvodů je jedinou možností, jak Zabránit vzniku a užívání těchto souborů cookies lze jedině neužíváním našich webových stránek.

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami.

Naše webové stránky kromě toho shromažďují anonymní data o jejich návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics, a to za účelem zpelšení stávajících služeb a zaměření marketingu.

Tato data neumožňují identifikaci konkrétního uživatele, ani sběr jeho osobních údajů.